۳ نمونه از استیند گلس های برتر در جهان

۳ مورد از استیند گلس های معروف جهان ساخت استیندگلس از دیرباز وجود داشته است. در حقیقت نزدیک به ۱۰۰۰ سال است که هنرمندان قرون وسطی آن را از ترکیب شیشه های داغ شده و نمک ها فلزی می سازند. از کنار هم قراردادن این شیشه های استیند سایه رنگ های بی نظیری پدید می … ادامه خواندن ۳ نمونه از استیند گلس های برتر در جهان