ساخت گنبد شیشه ای دکوراتیو با تکنیک تیفانی – استیند گلس

مکان پروژه : شهرک غرب – فلامک شمالی

قطر گنبد 3 متر و ارتفاع یک متر

 

گنبد شیشه ای استیند گلس - تیفانی - پروژه شهرک غرب

 

گنبد شیشه ای استیند گلس - تیفانی - پروژه شهرک غرب

 

گنبد شیشه ای استیند گلس - تیفانی - پروژه شهرک غرب

 

 

گنبد شیشه ای استیند گلس - تیفانی - پروژه شهرک غرب

 

 

گنبد شیشه ای استیند گلس - تیفانی - پروژه شهرک غرب

 

گنبد شیشه ای استیند گلس - تیفانی - پروژه شهرک غرب

 

گنبد شیشه ای استیند گلس - تیفانی - پروژه شهرک غرب