اجرای سقف نورگیر شیشه ای تزئینی

مکان پروژه : شریعتی، میرداماد