تاثیر آینه کاری در کدام قسمت از فضا بیشتر مشهود است؟

تاثیر آینه کاری در کدام قسمت از فضا بیشتر مشهود است؟