استاندارد ارتفاع و عرض پارتیشن شیشه ای چقدر است؟

استاندارد ارتفاع و عرض پارتیشن شیشه ای چقدر است؟