و نهایتاً اینکه ... بعضی اسکای لایت ها بهتر از بقیه هستند!