این نشانه‌ها و شرایط، تخریب ساختمان را توجیه می‌کنند!