تفاوت نمای سنگ خارجی با داخلی در چیست؟

تفاوت نمای سنگ خارجی با داخلی در چیست؟