عدم خشک شدن کامل گچ، پیدا شدن هزاران ترک ریز و درشت پس از رنگ‌آمیزی در آن

عدم خشک شدن کامل گچ، پیدا شدن هزاران ترک ریز و درشت پس از رنگ‌آمیزی در آن