مدت زمان اجرای پارتیشن شیشه ای یک سالن فلت 100 متری چقدر است؟

مدت زمان اجرای پارتیشن شیشه ای یک سالن فلت 100 متری چقدر است؟