پل شیشه‌ای ژانژیاژی، چین - طولانی‌ترین پل شیشه‌ای دنیا

پل شیشه‌ای ژانژیاژی، چین – طولانی‌ترین پل شیشه‌ای دنیا