سقف پارچه ای چیست و چه کاربردهایی دارد ؟

سقف پارچه ای چیست و چه کاربردهایی دارد ؟