طرح و نقشی پیچیده و زیبا در سقف کاذب شیشه ای

طرح و نقشی پیچیده و زیبا در سقف کاذب شیشه ای