شیشه دودبند چیست و چه جاهایی از آن استفاده می‌شود؟

شیشه دودبند چیست و چه جاهایی از آن استفاده می‌شود؟