کاربرد شیشه های تزئینی رنگی در راه پله ساختمان ها چیست؟

کاربرد شیشه های تزئینی رنگی در راه پله ساختمان ها چیست؟