شیشه پایان‌کار چیست و در چه جاهایی مورد استفاده قرار می‌گیرد؟

شیشه پایان‌کار چیست و در چه جاهایی مورد استفاده قرار می‌گیرد؟