چرا دکوراتورها در طراحی خود از پارتیشن شیشه ای استفاده می کنند؟

چرا دکوراتورها در طراحی خود از پارتیشن شیشه ای استفاده می کنند؟