از بسترهای مرتفع برای گیاهان استفاده کنید. (Raised beds)