سازه های پارچه ای مناسب چه فضاهایی هستند؟

سازه های پارچه ای مناسب چه فضاهایی هستند؟