قیمت اجرای سایبان پارچه ای نسبت به مشابه آن با پلی کربنات

قیمت اجرای سایبان پارچه ای نسبت به مشابه آن با پلی کربنات