در چه مواردی می‌توان از پلی کربنات بهره گرفت؟

 در چه مواردی می‌توان از پلی کربنات بهره گرفت؟