برداشتن خمیر گچ با ماله و کشیدن آن بر روی سطح

برداشتن خمیر گچ با ماله و کشیدن آن بر روی سطح