گنبد شیشه ای با قطر 2.5 متر

گنبد شیشه ای با قطر 2.5 متر