آینه را در کجا می خواهم نصب کنم؟

آینه را در کجا می خواهم نصب کنم؟