نصب نورگیر ها برای چه اماکنی توصیه می شود؟

نصب نورگیر ها برای چه اماکنی توصیه می شود؟