تاثیر نصب نورگیر در فضای داخلی چیست؟

تاثیر نصب نورگیر در فضای داخلی چیست؟