نقش گچ‌کاری ساختمان در بازسازی چیست؟

نقش گچ‌کاری ساختمان در بازسازی چیست؟