نوسازی اسکای لایت؛ اقدامی مهم برای حفظ کارایی و زیبایی سازه