وقتی خودتان انجام پروژه نو سازی ساختمان را بر عهده می‌گیرید!