برای اجرای سایبان پارچه ای باید به چه مواردی توجه کرد؟

برای اجرای سایبان پارچه ای باید به چه مواردی توجه کرد؟