پنجره سقفی با نورگیر چه تفاوتی دارد؟

پنجره سقفی با نورگیر چه تفاوتی دارد؟