چگونه با نصب آینه نور محیط را افزایش دهیم

چگونه با نصب آینه نور محیط را افزایش دهیم