حوض آبی رنگ، گلدان های شمعدانی، دیوارهای آجری نمادی از خانه های قدیمی

حوض آبی رنگ، گلدان های شمعدانی، دیوارهای آجری نمادی از خانه های قدیمی