کلیسای یادبود براون، سال 1915

کلیسای یادبود براون، سال 1915