سازه های پارچه ای را با چه ابعادی میتوان اجرا نمود؟

سازه های پارچه ای را با چه ابعادی میتوان اجرا نمود؟