چطور با نصب آینه گوشه های تاریک اتاق را روشن کنیم؟

چطور با نصب آینه گوشه های تاریک اتاق را روشن کنیم؟