چه زمانی آینه را نقطه ی مرکزی اتاق قرار دهیم؟

چه زمانی آینه را نقطه ی مرکزی اتاق قرار دهیم؟