فواید استفاده از شیشه برای نمای ساختمان چیست؟

فواید استفاده از شیشه برای نمای ساختمان چیست؟