نمونه ای از گچ‌بری هشته یا برهشته

نمونه ای از گچ‌بری هشته یا برهشته