از آیتم‌هایی که وضعیت خوبی دارند، دوباره استفاده کنید