تصمیم بگیرید که چه بخش‌هایی از انجام کار را می‌خواهید به افراد دیگر بسپارید؟