تراش  روی شیشه با گل های رنگی

تراش  روی شیشه با گل های رنگی