حداقل زمان گچ‌کاری و سفید کاری یک اتاق چقدر است؟

حداقل زمان گچ‌کاری و سفید کاری یک اتاق چقدر است؟