حفاظ شیشه ای چیست و در چه جاهایی مورد استفاده قرار می گیرد؟

حفاظ شیشه ای چیست و در چه جاهایی مورد استفاده قرار می گیرد؟