اسباب و اثاثیه ی خود را کمی از دیوار دور کنید

اسباب و اثاثیه ی خود را کمی از دیوار دور کنید