اغ و شیشه چیهولی، آمریکا - خانه‌ی هنرمندی با شیشه

اغ و شیشه چیهولی، آمریکا – خانه‌ی هنرمندی با شیشه