چرا سقف نورگیر شیشه ای در ساختمان بین معماران و طراحان محبوب است؟