چرا از سقف نورگیر شیشه تزئینی (استین گلس)  استفاده می شود؟

چرا از سقف نورگیر شیشه تزئینی (استین گلس)  استفاده می شود؟