وضعیت نورگیری اتاق بعد از نصب شیشه های استیندگلس

شیشه های تزئینی استیندگلس مناسب نورگیر نشیمن