مدل شماره 3 طرح لوزی شیشه‌های استین گلاس:

مدل شماره 3 طرح لوزی شیشه‌های استین گلاس: